The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Österåkers församling blir pastorat

Inrikes 2016-11-15 14:56:48 Visningar: 555 Anmäl nyheten

Åkersberga kyrkliga centrum

Foto: Åkersberga kyrkliga centrum

Österåkers kyrka

Foto: Österåkers kyrka

Oljemålning interiört Österåkers kyrka

Foto: Oljemålning interiört Österåkers kyrka

Min nomineringsgrupp.

Foto: Min nomineringsgrupp.

Östra Ryds kyrka

Foto: Östra Ryds kyrka

Roslags Kulla kyrka

Foto: Roslags Kulla kyrka

Ljusterö kyrka

Foto: Ljusterö kyrka


Nu har Stockholms stiftsstyrelse beslutat:1. Att Ljusterö-Kulla församling och Österåker-Östra Ryd församling ska bilda ett pastorat.
2. Att beslutanderätten i det nybildade pastoratet ska utövas av ett indelningsdelegerade under övergångsperioden, från det att dessa valts till dess indelningsändringen träder i
kraft.
3. Att indelningsdelegerade ska bestå av 35 ledamöter och antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal ledamöter som varje församling får, varav tolv ledamöter och sex ersättare utses av Ljusterö-Kulla församlings kyrkofullmäktige och att 23 ledamöter och tolv ersättare utses av Österåker-Östra Ryd församlings kyrkofullmäktige.
4. Att ledamöter och ersättare i indelningsdelegerade ska utses senast den 15 december 2016.
5. Att prästorganisationen i det nybildade pastoratet ska bestå av minst åtta prästtjänster,inklusive kyrkoherdetjänsten.
6. Att namnet på pastoratet ska vara Österåkers pastorat.

 Att den nya indelningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Om indelningsdelegerade utsetts är det indel­ningsdelegerade som ska besluta om antal leda­möter.

Beslutet ska vara anmält till stiftsstyrelsen senast den 1 mars under valåret. Om inte en så­dan anmälan har gjorts ska stiftsstyrelsen fatta beslut om antalet ledamöter.

I övrigt gäller att kyrkofullmäktige kan besluta om ändring av antalet ledamöter. För att beslut ska gälla måste det ha anmälts till stiftstyrelsen senast den 1 mars 2017.

Det ska finnas en valnämnd i varje pastorat och i varje församling som inte ingår i ett pastorat. Valnämnden har det lokala ansvaret för valets genomförande. Valnämnden ska ha tillgång till personal i den omfattning som behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter.

Om det sker en ändring i den lokala indel­ningen avser valet den indelning i församlingar och pastorat som gäller fr.o.m. den 1 januari året efter valåret. Valnämndens ansvarsområde måste också avse den indelningen. Om en änd­rad indelning innebär att en ny församling som inte ingår i ett pastorat eller ett nytt pastorat bildas, ska därför indelningsdelegerade snarast möjligt utse en valnämnd för den nya försam­lingen eller pastoratet. Det är då denna val­nämnd som ansvarar för valets genomförande.

Hur många ledamöter och ersättare som ska finnas i valnämnden beslutar kyrkofullmäktige om. De väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter valåret. Antalet ledamö­ter får inte vara mindre än tre. Antalet ersättare bör uppgå till minst hälften av antalet valda ledamöter. Bland valnämndens valda ledamöter ska kyrkofullmäktige välja en ordförande och en eller två vice ordförande. För valnämnden gäller samma valbarhetsvillkor som för kyr­korådet. Samma valbarhetshinder gäller också och det innebär bl.a. att anställda i församling­en eller pastoratet dit valnämnden hör med en tjänstgöring omfattande mer än 20 procent av en heltidsbefattning inte kan vara ledamöter.

Bestämmelsen om att kyrkofullmäktige ska anta ett reglemente för valnämnden, som har gällt i tidigare val, finns inte längre. Ett tidigare antaget reglemente gäller dock fortsatt och det finns inget som hindrar att kyrkofullmäktige fastställer ett reglemente eller att valnämnden antar en egen arbetsordning. I valhandboken finns ett förslag till arbetsordning och kommentarer som bilaga 4.

I kyrkoordningen och i kyrkostyrelsens närmare bestämmelser om direkta val anges ett antal uppgifter som valnämnden har ansvar för. När det sker en ändring i den lokala indelningen kan stiftsstyrelsen besluta att indelningsdelege­rade ska tillsättas som beslutande organ för att fatta beslut för den nya församlingen eller pas­toratet redan innan indelningsändringen träder i kraft. Stiftsstyrelsen beslutar också hur många ledamöter och ersättare som varje församling respektive pastorat ska utse. Kyrkofullmäktige i de församlingar/pastorat som berörs av indel­ningsändringen utser sedan indelningsdelege­rade genom indirekta val.

Indirekta val är val där inte alla röstberättigade har rätt att delta. Valet förrättas av personer som själva utsetts genom ett direkt val eller ett indirekt val. Bestämmelser om indirekta val finns i kyrkoordningens kapitel 39.
39 kap. Indirekta val
VALSÄTT VID INDIREKTA VAL
Majoritetsval
1§ För indirekta val gäller de allmänna bestämmelserna om beslutsfattande enligt denna kyrkoordning, vilket innebär att utgången bestäms genom relativ majoritet om inte något annat är särskilt föreskrivet.
2§ Vid indirekt val som inte hålls i enlighet med bestämmelserna i 3–17 §§ ska det vid valet också bestämmas i vilken ordning som ersättarna ska träda in. Samtliga ersättare ska kunna träda in för samtliga ledamöter.
Proportionellt valsätt
3§ Bestämmelserna i 4–18 §§ om möjlighet till proportionellt valsätt gäller vid val som görs av beslutande och verkställande organ.
Bestämmelser om val till kyrkomötet från Svenska kyrkan i utlandet finns i 19-24 §§. (SvKB 2002:9; 2004:10, 2006:7, 2012:7)
4§ Ett val ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.
Om kvoten är ett decimaltal ska den avrundas till närmast högre hela tal. (SvKB 2002:9)
Förfarandet vid proportionella val
5§ Proportionella val ska ske med slutna sedlar.
Valsedlarna ska vara lika till storlek, material och färg.
På valsedlarna ska det finnas en gruppbenämning. Denna ska anges som en beteckning i ord för
en viss grupp av de väljande eller för en viss meningsriktning.
Om valsedeln upptar namn på fler än en person, ska namnen tas upp i en följd under varandra
och förses med nummer som visar ordningen mellan dem. Varje person anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem som avses.
6§ En valsedel är ogiltig, om den
1. saknar gruppbenämning eller har mer än en gruppbenämning, eller 2. har kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
7§ Ett namn på en valsedel ska anses obefintligt om 1. personen inte är valbar,
2. namnet är överstruket,
3. det inte klart framgår vem som avses, eller
4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln inte klart framgår.
Om valsedeln upptar flera namn än som valet avser, ska det eller de sista övertaliga namnen anses obefintliga.
Sammanräkning av rösterna och ordningen inom varje valsedelsgrupp vid proportionella val
8 § Valsedlar med samma gruppbenämning bildar en valsedelsgrupp.
Ordningen mellan kandidaternas namn inom varje valsedelsgrupp ska bestämmas genom särskilda sammanräkningar, i den utsträckning sådana behövs. Bestämmelser härom finns i 9– 11 §§.
9§ Efter varje sammanräkning ska det namn som enligt 11 § har fått det högsta röstetalet föras upp på en lista för valsedelsgruppen, det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd som de har blivit uppförda på listan.
10§ Vid varje sammanräkning gäller en valsedel bara för ett namn.
Valsedeln gäller för det namn som står först på valsedeln, så länge detta namn inte har förts upp
på listan. Därefter gäller valsedeln för det namn som står näst efter det namn som redan har förts upp på listan.
11§ En valsedel som gäller för sitt första namn räknas som en röst.
När den gäller för sitt andra namn räknas den som en halv röst. En valsedel som gäller för sitt
tredje namn räknas som en tredjedels röst, och så vidare efter samma grund.
Fördelning av platser mellan valsedelsgrupper vid proportionellt val
12§ Om valet bara avser en plats, ska platsen tillfalla den person som står överst på listan för den valsedelsgrupp som fått flest röster.
Om valet avser flera platser, ska platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna. Platserna fördelas en i taget. Den grupp som för varje gång får det högsta jämförelsetalet enligt 14 § tilldelas platsen.
13§ För varje gång en valsedelsgrupp tilldelas en plats ska den genast besättas med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.
Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har fått en plats från en eller flera andra grupper.
14§ Så länge en grupp inte har blivit tilldelad någon plats är jämförelsetalet för gruppen lika med det antal röster som valsedelsgruppen har fått.
Men för varje gång som en grupp har tilldelats en plats, ska jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1, det vill säga 2, 3, 4 och så vidare.
Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, ska vardera platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av det antalet platser som har delats ut. Om någon har fått platser från tre grupper, ska varje sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så vidare efter samma grund.
15§ Om valet av ledamöter och deras ersättare sker i ett sammanhang, ska jämförelsetalet för valsedelsgrupperna beräknas på nytt enligt 14 § när platserna för ersättarna ska fördelas mellan grupperna.
Därvid ska man bortse från den som valts till ledamot.
16§ Om en valsedelsgrupp vid fördelningen har tilldelats platser så många gånger som motsvarar antalet namn på gruppens lista ska gruppen inte längre räknas vid den fortsatta fördelningen.
17§ Vid lika röstetal eller jämförelsetal ska avgörandet ske genom lottning.
§ När ersättare har utsetts genom proportionella val ska de träda in enligt följande:
1. Den ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma beteckning som den grupp från vilken ledamoten är vald, har företräde framför andra. Av andra ersättare har den företräde som har utsetts från en grupp med högre röstetal.
2. Inom samma grupp har den ersättare företräde vars namn har förts upp tidigare på gruppens lista enligt 5 §.
Den ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper, ska anses vald för den grupp från vilken ersättaren först blev tilldelad platsen.
VAL TILL KYRKOMÖTET FRÅN SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Övergripande ansvar
19 § Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för valets genomförande. (SvKB 2012:7)
Rösträtt och valbarhet
20§ Utlandsförsamlingarnas kyrkoråd väljer de ledamöter och ersättare i kyrkomötet som anges i 11 kap. 2 § tredje stycket. I kyrkorådets beslut får de ledamöter delta som tillhör Svenska kyrkan och inte har rösträtt vid direkta val till kyrkomötet.
Den som väljs till ledamot eller ersättare i kyrkomötet enligt 11 kap. 2 § ska vara valbar i en utlandsförsamling. Det finns ytterligare bestämmelser om valbarhet vid val till kyrkomötet i 33 kap. 4 §. (SvKB 2012:7)
Valets genomförande
21 § Varje kyrkoråd ska på en förteckning ange fem personer som är valbara till kyrkomötet enligt 20 § andra stycket. Namnen ska tas upp i en följd under varandra.
Förteckningen ska vara inkommen till kyrkostyrelsen senast den dag då de ordinarie direkta kyrkovalen hålls i enlighet med 38 kap. 6 §. (SvKB 2012:7)
Sammanräkning
22§ Kyrkostyrelsen svarar för sammanräkningen av valet.
Vid sammanräkningen får namn på första plats en hel röst, namn på andra plats en halv röst,
namn på tredje plats en tredjedels röst, namn på fjärde plats en fjärdedels röst och namn på femte plats en femtedels röst. De båda personer som vid sammanräkningen får de två högsta röstetalen blir ledamöter i kyrkomötet och de tre följande ersättare.
Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.
Om en förteckning upptar namn på en person som inte är valbar anses namnet som obefintligt. Detsamma gäller namn utöver de fem första om fler namn finns på förteckningen. (SvKB 2012:7)
Ersättarnas tjänstgöring
23 § Ersättarna inträder i tjänst i den ordning som de har blivit valda. Alla ersättare kan tjänstgöra för båda ledamöterna.
Om en ledamot avgår under mandatperioden utses den ersättare som har fått högst röstetal till ledamot. (SvKB 2012:7)
Överklagande
24 § Valet av ledamöter och ersättare till kyrkomötet från Svenska kyrkan i utlandet får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd av utlandsförsamlingarnas röstberättigade medlemmar.
Skrivelse med överklagandet ska ha kommit in till kyrkostyrelsen senast fjorton dagar efter att resultatet av utlandsförsamlingarnas val har anslagits på kyrkostyrelsens webb-sidor. (SvKB 2012:7)

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här