The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Sammanläggning inte sammanslagning i Österåker?

Inrikes 2017-04-09 13:45:46 Visningar: 684 Anmäl nyheten

Åkersberga kyrkliga centrum.

Foto: Åkersberga kyrkliga centrum.


Österåker-Östra Ryds församling har blivit överkörd av Stockholms stiftsstyrelse med hjälp från den tidigare församlingsmajoritetens främste företrädare, som numera även är vice ordf. i stiftsstyrelsen och såldes biskopens ersättare vid dennes frånvaro vid möten etc.

Stiftets maktfullkomlighet har resulterat i att kyrkorådets ordf. har avgått ur Svenska kyrkan samt fortsatt oro bland personalen råder, då den tidigare kyrkoherden fick lösas ut med avgångsvederlag om cirka 2,5 Mkr. och den nuvarande kyrkoherden är även han på väg från församlingen, då kyrkorådet saknar förtroende för honom. Liksom för tidigare kyrkogårds-och fastighetschefen, som också fått avgå, flera förtroendevalda har under mandatperioden dessutom lämnat sina förtroendeuppdrag.

Biskopen tyckte i sitt visitationstal nyligen att församlingen skulle använda ett annat språkbruk om det framtida pastoratet, som vi kallar "sammanslagningen" och istället i positiv anda kalla det för "sammanläggning" av de två nuvarande församlingarna. Hon har dessutom föreslagit att vi ska anställa den f.d. Sparkade chefen för Svenska kyrkans utlandsverksamhet, vilket vi vid sammanträde i kyrkorådet inte alls var intresserade av. Vi anser oss ha och har haft tillräckligt med ekonomiska problem för att lösa ut kyrkoherdar som vi saknat förtroende för. Vi har t.o.m. tvingats sälja en av församlingens prästgårdar till reapris, för att lösa ut den förste kyrkoherden under innevarande mandatperiod.

På Österåker-Östra Ryds församlings hemsida www.svenskakyrkan.se/osterakerostraryd finns bland mycket annat offentliga protokoll, information och rapporter om församlingens verksamheter.

Biträdande kyrkoherden Lena Walderfelt informerar bl.a. om biskopsvisitationen som ägde rum 15 – 19 februari 2017. Besöket avslutades med en mässa i Vaxholms kyka där biskop Eva höll sitt visitationstal. I talet berörde biskopen bl. a. vår sammanläggning och kom med goda råd enligt följande citat:" Sammanläggning – inte sammanslagning
Det är inte möjligt att undvika att tala om den sammanläggning som väntar. Ljusterö- Kulla församling läggs vid årsskiftet samman med Österåker-Östra Ryds församling. Ni blir ett pastorat. Det innebär att församlingarna med sina namn finns kvar. I pastoratet finns en kyrkoherde gemensam för de båda församlingarna. Jag förstår att det finns oro för hur det ska bli. Jag förstår att det finns oro kring resurserna. Jag förstår att många frågor lever. Jag vet att många fantasier lever. Vi är inte så vana vid organisationsförändringar i kyrkan. Inte så vana som i den världsliga världen. När det nu görs så handlar det om solidaritet mellan församlingar. Lilla Ljusterö-Kulla har en präst, ingen pedagog, ingen diakon. Stora Österåker-Östra Ryd har alla dessa resurser. Nu ges möjlighet att dela – resurser och arbetsgemenskap. Gudstjänster kommer att firas i bägge församlingarna. Förtroendevalda kommer att finnas och bära verksamheten i bägge församlingarna. Det blir ett kyrkoråd i pastoratet och församlingsråd i de båda församlingarna. Om ni är kloka och det vet jag att ni är, så ger ni församlingsråden stort mandat att ta beslut i verksamhetsnära frågor. Detta handlar inte om nedmontering så som när apoteket, banken och vårdcentralen flyttar från en ort. Det handlar om uppgradering, så att vi kan vara kyrka fullt ut i området. Hur tjänar vi Guds rike i Österåkers kommun? I hela kommunen. Det är grundfrågan. Jag tror att det är en win- win-situation. Nu förbereds allt. Vid årsskiftet är det nya pastoratet verklighet. Se fram emot det – i delade resurser, i gemenskap mellan medarbetare och förtroendevalda, i viljan att bygga kyrka för nu och framtid. Vi lever i den här verkligheten och samtidigt är vårt uppdrag att investera i en ny och annorlunda verklighet. Fråga inte: ”Vad tjänar vi på detta?” utan mer ”Hur tjänar vi i detta?”."

Men sammanslagningen beordrades av stiftet, trots församlingens invändningar och dåvarande kyrkorådets ordförandes begäran om entledigande och utträde ur Svenska kyrkan.

www.nyhetsverket.se/nyhet/26195/Kyrkorådets-ordförande-lämnar-den-svenska-kyrkan

Österåker-Östra Ryds församling ställer sig kritisk till att indelningsändringen föreslås gälla redan från 2018. Under de möten och samråd som varit har församlingen framfört att en sammanslagning 2022 vore avsevärt mer gynnsamt ut flera aspekter. De argument som har framförts från församlingens sida i de samtal som har förts är att:
Arbetsorganisationen genomgick en mycket svår process under åren 2012 till 2013. Situationen var då så allvarlig att såväl arbetslivskonsulter och företagshälsovård och St. Lucas fick anlitas för att påbörja arbetet med att återskapa en god arbetsmiljö. Den dåvarande kyrkoherden fick avsluta sin anställning och under nio månader leddes arbetet av en tillförordnad kyrkoherde. 1 januari 2014 tillträde den nu nuvarande kyrkoherden och under dennes ledning fortsatte arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. En ny arbetsorganisation skapades och det hade varit det lämpligt om den nya organisationen fått finna sin form ytterligare en tid innan ånyo en stor omorganisation måste genomföras.

Beräknade pensionsavgångar fram till 2022 är tolv stycken. Detta skulle möjliggöra en enkel och smidig övergång till en ny arbetsorganisation där varje tjänst vid pensionsavgång prövas för att anpassas efter de nya behoven.

Församlingen står inför genomgripande fastighetsrenovering av Åkersberga kyrkliga centrum, vilket kommer att påverka såväl verksamhet som arbetsorganisationen i hög grad. Därtill kommer att året 2017 samtidigt ställer krav på ett stort engagemang i reformationsjubileet och på kyrkovalet.

Församlingen konstaterar därför att tidpunkten 1 januari 2018 är sällsynt olämpligt vald. Vidare anser församlingen att det hade varit en styrka i processen om stiftet på allvar hade beaktat dessa argument, inte minst hade det varit psykologiskt värdefullt för det fortsatta samarbetsklimatet. Församlingen vill även med skärpa framföra att trots att församlingen vid upprepade tillfällen efterfrågat minnesanteckningar från samrådsmötena endast erhållit en minnesanteckning, vilket har varit en stor brist under beredningen.
För Vänstern i Svenska kyrkan (ViSk)
Ed Vivenius
Nomineringsgruppledare i Österåker-Östra Ryds församling.

Meningsskiljaktigheterna fortsätter dock, nu senast manifesterat genom det senaste kyrkorådsprotokollet 27 mars 2017 enligt följande:"KR § 28
Personalärenden
Biträdande kyrkoherden informerade om församlingens vakanta tjänster. Gällande Ritvas tjänst som finsktalande präst och fängelsepräst har församlingen bett stiftsjuristen undersöka vilka kompetenser som verkligen behövs. T. ex så undrar församlingen om verksamheten på fängelset måste skötas av en präst. Josefin Forsberg har fr. o. m den 31 mars avslutat sin komministertjänst och tjänsten blir då vakant. Inför sommaren är församlingens prästbehov akut och biträdande kyrkoherden har frågat biskopen om hon kan rekommendera några stiftsadjunkter som vikarier. Församlingen har en vakant ute- och inne vaktmästartjänst för Östra Ryd, efter Owe Eriksson, som måste tillsättas snarast. Församlingen har en vakant tjänst inom familjeenheten men där vill församlingen avvakta med tillsättandet i väntan på den nya organisationen. Församlingen har även en vakant musikertjänst efter Liselotte Ambjörn. Den vakansen fylls nu av projektanställda och församlingen avvaktar med ett tillsättande. Biträdande kyrkoherdens förslag är att nyanställa två präster samt en vaktmästare.
Elisabeth Lanner och Gunnar Hallberg ifrågasatte det lämpliga i att tillsvidare anställa två nya präster, innan det nya pastoratet trätt i kraft, och föreslår att istället nyanställa en präst och en vaktmästare.
Ordföranden finner att det föreligger två förslag och ställer dessa i proposition. Propositionsordningen godkändes.
Ordföranden fann att kyrkorådet beslutat enligt biträdande kyrkoherdens förslag
Kyrkorådet beslutade
att uppdra år kyrkoherden att nyanställa två präster samt en vaktmästare.
Reservation:
Mot beslutet reserverade sig Elisabeth Lanner(FUT) och Gunnar Hallberg(BA) till förmån för eget förslag."

Ingen arbetsordning/odemokratiskt förfarande. En ny majoritet i Österåker har återuppstått. I vår nuvarande församling är det de förtroendevalda, som de röstberättigade medlemmarna utsåg i kyrkovalet 2013, som har majoriteten i Österåkers församlings kyrkofullmäktige.
Men i indelningsdelegerade under 2017, för det pastorat som ska gälla från och med 2018 är det nu en ny majoritet som har återuppstått enligt beslut av stiftsstyrelsen. Kulla-Ljusterö församling har nämligen fått en tredjedel av representationen, trots att de skulle vara berättigade till endast 2 av de tillgängliga 35 mandaten. Men huvuddelen av kostnaderna för sammanslagningen ska Österåker församling stå för p.g.a. sin storlek.
För övergångsperioden fram t.o.m. 31 december 2017 ska det nya pastoratets beslutanderätt utövas av indelningsdelegerade, vars ledamöter och ersättare har utsetts av respektive församlings kyrkofullmäktige. Då församlingarna är olika stora sett till antalet kyrkotillhöriga/röstberättigade som i valsammanhang normalt är det man relaterar till, hade det i normalfallet varit rimligt att respektive beslutande organ utsett ledamöter och ersättare till ett antal som står i relation till antalet röstberättigade i den egna församlingen. Vid 2013 års kyrkoval hade Ljusterö-Kulla församling endast 1.607 röstberättigade och Österåker-Östra Ryd församling 21.741 röstberättigade, d.v.s. totalt 23.348 röstberättigade i Österåkers kommun. Indelningsdelegerade består. av 35 ledamöter. Vilket torde innebära att om indelningsdelegerades ledamöter skulle utsetts proportionellt, i förhållande till antalet röstberättigade i respektive församling, skulle Österåkers församling fått besätta en betydande majoritet av mandaten (33 mandat), medan Ljusterö-Kulla församling knappt skulle fått någon representation alls, men i realiteten endast två mandat, rent matematiskt.

Dessutom tycker biskopen att kyrkorådet ska anställa denna person som kyrkoherde i församlingen som ersättare för den nuvarande kyrkoherden, som blivit arbetsbefriad tills vidare med full lön.

"KR § 47
Kyrkoherdefrågan
Ordföranden informerade om ett beslut att inte gå vidare med samtal och intervju med den av biskopen rekommenderade kyrkoherdeaspiranten.
Kyrkorådet beslutade
att notera informationen till protokollet."

www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/chefen-bodde-pa-lyxhotell-for-kyrkans-pengar

www.aftonbladet.se/nyheter/article22913744.ab

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Typiskt storstaden att köra över di små.

2017-05-16 12:42:50 Anmäl

Typiskt storstaden att köra över di små.

2017-05-16 12:42:50 Anmäl

En sammanställning är inte så dum. Tror jag

2017-05-11 05:32:49 Anmäl